Міндеті:

 • Орнақ қозғалысын бағыттауға арналған тізбектер
 • Стационарлық және жылжымалы, көтерілетін, төмен түсірілетін таяныштар
 • Диаметрі 20...80 мм болатын дөңгелекті тегіс ажарлайтын қондырғы
 • Дестелер жинайтын қондырғы
 • Созылма-бақылайтын аунақшаға қондырғы
 • Басқару ісін тәртіппен үйлестіріп отыратын, бақылаушы аспап
 • Гидравликалық, пневматикалық және механикалық қозғалысының илемдеу түйіспелері
 • Бұрама немесе ағымды түрлі қозғалатын итергіштер, қақтығысулар
 • Беріліс тізбекті және ағымды  шлепперлер
 • Ауа мен газға арналған ауысатын клапандар
 • Түтін клапандары
 • Кең жолақты орнақтардың  жұмыс қапасы алдында болатын  гидравликалық  қозғалысын бағыттайтын тізбектер.
 • Дестелерді ыстықтай жасайтын желілер
 • Тік бұрышты қиманы және дөңгелек болаттан илемдеуді тазалауға арналған желілер
 • Илемдеуді (140×140...300×300×4000) өңдейтін қондырғы
 • Қакпақты толтырғыш машина
 • Жұмыс аунақшасының жастығы
 • Гидравликалық пышақтар және кескіш бастиектер
 • Бәсендеткіштер (жүккөтергіштер, крандар) ГК-1000, 1300, 1830, 1700, 1400.
 • Табақша илемдеу орнағының орамдау конвейерінің тізбесі
 • Тістегеріштер, әр сұрыпты илемдеу орнағының бәсендеткіштеріне білік-тістегеріштер
 • Сұрыптау илем орнағына дұрыс аунақшалар (екі қабатты)
 • Қапысты тазалау алдында тізбектер
 • Мұздатқыш тізбектері
 • Ø60 мм дейін құбыр пісіргіш орнақтарына аспаптар
 • Сұрыптау орнақтарына (ағымды кесуде) эксцентрикалық пышақтар
 • Сұрыптау орнақтарының мұздатқыштарына қосалқы бөлшектер
 • Термоөңдеу пештеріне түбіне жүретін аунақша
 • Сұрыптау орнақтарына шойынды білікшелер
 • Қадамдап жылжитын пештерге топсалы қосылғыштар
 • Ыстықтай кесу үшін аралар
 •  Күштілігі 3 т; 5 т; 10 т; 15 т. болатын мөлшерлегіш орнақтар
 • Ж/к 50 т қозғалтқыш арбашықтар
 • Көлденең кесуге арналған агрегаттар
 • Ж/к 63 т, 80 т, 100 т, 125 т, 160 т. болатын троллейнге арбашықтар
 • Ж/к 5 т, 10 т, 20 т, 32 т, 50 т, 63 т, 80 т, 100 т, 125 т, 160 т. болатын қозғалтқышты шлейфті арбашықтар
 • Штрипс дайындайтын желі